CSP

NA

NRSV

1 V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé, jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem, a Saul.

1 Ἦσαν δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι ὅ τε Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος.

1  Now in the church at Antioch there were prophets and teachers: Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen a member of the court of Herod the ruler, and Saul.

2 Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.“

2 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς.

2  While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them."

3 Potom, po postu a modlitbách, na ně vložili ruce a propustili .

3 τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν.

3  Then after fasting and praying they laid their hands on them and sent them off.

4 Oni tedy, vysláni Duchem Svatým, sestoupili do Seleukie a odtamtud odpluli na Kypr.

4 Αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον εἰς Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον,

4  So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia; and from there they sailed to Cyprus.

5 Když dorazili do Salaminy, zvěstovali Boží slovo v židovských synagogách. Měli i Jana pomocníka.

5 καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων· εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην.

5  When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews. And they had John also to assist them.

6 Když prošli celým ostrovem až do Páfu, nalezli jakéhosi muže, kouzelníka, falešného proroka, Žida jménem Barjezus,

6 διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα Βαριησοῦ,

6  When they had gone through the whole island as far as Paphos, they met a certain magician, a Jewish false prophet, named Bar-Jesus.

7 který byl u místodržitele Sergia Paula, muže rozumného. Ten si zavolal Barnabáše a Saula, chtěl slyšet Boží slovo.

7 ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ·

7  He was with the proconsul, Sergius Paulus, an intelligent man, who summoned Barnabas and Saul and wanted to hear the word of God.

8 Avšak Elymas, ten kouzelník – tak se totiž překládá jeho jméno – se začal stavět proti nim a snažil se odvrátit místodržitele od víry.

8 ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας ὁ μάγος, οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.

8  But the magician Elymas (for that is the translation of his name) opposed them and tried to turn the proconsul away from the faith.

9 Saul, jehož také Pavel, byl naplněn Duchem Svatým, upřeně na něho pohlédl

9 Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν

9  But Saul, also known as Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him

10 a řekl: „Ó, plný vší lsti a každé ničemnosti, synu Ďáblův, nepříteli každé spravedlnosti, nepřestaneš převracet přímé Pánovy cesty?

10 εἶπεν, Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου τὰς εὐθείασ;

10  and said, "You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord?

11 A nyní, hle, Pánova ruka proti tobě, budeš slepý a neuvidíš slunce až do daného času.“ Ihned na něj padla mrákota a tma, tápal kolem a hledal, kdo by vedl za ruku.

11 καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμά τε ἔπεσεν ἐπ' αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς.

11  And now listen-- the hand of the Lord is against you, and you will be blind for a while, unable to see the sun." Immediately mist and darkness came over him, and he went about groping for someone to lead him by the hand.

12 Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln zděšení nad Pánovým učením.

12 τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου.

12  When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was astonished at the teaching about the Lord.

13 Pavel a jeho společníci vypluli z Páfu a přišli do Pergy v Pamfylii. Ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma.

13 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ' αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα.

13  Then Paul and his companions set sail from Paphos and came to Perga in Pamphylia. John, however, left them and returned to Jerusalem;

14 Od Perge šli dál a dorazili do Pisidské Antiochie. V sobotní den vešli do synagogy a posadili se.

14 αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.

14  but they went on from Perga and came to Antioch in Pisidia. And on the sabbath day they went into the synagogue and sat down.

15 Po čtení Zákona a Proroků jim představení synagogy vzkázali: „Muži bratři, máte-li nějaké slovo povzbuzení pro lid, mluvte.“

15 μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες, Ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.

15  After the reading of the law and the prophets, the officials of the synagogue sent them a message, saying, "Brothers, if you have any word of exhortation for the people, give it."

16 Pavel vstal, pokynul rukou a řekl: „Muži Izraelci a vy, kdo se bojíte Boha, poslyšte!

16 ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε.

16  So Paul stood up and with a gesture began to speak: "You Israelites, and others who fear God, listen.

17 Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše otce, vyvýšil tento lid během pobytu v egyptské zemi a vyvedl je z ní vztaženou paží;

17 ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,

17  The God of this people Israel chose our ancestors and made the people great during their stay in the land of Egypt, and with uplifted arm he led them out of it.

18 po dobu asi čtyřiceti let snášel jejich chování na poušti,

18 καὶ ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ,

18  For about forty years he put up with them in the wilderness.

19 a když vyhladil sedm národů v kanaánské zemi, dal jejich zemi za dědictví;

19 καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν

19  After he had destroyed seven nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance

20  asi čtyři sta padesát let. Potom dával soudce až do proroka Samuele.

20 ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου.

20  for about four hundred fifty years. After that he gave them judges until the time of the prophet Samuel.

21 Pak žádali o krále, a Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z kmene Benjamínova, čtyřicet let.

21 κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσεράκοντα.

21  Then they asked for a king; and God gave them Saul son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, who reigned for forty years.

22 A když ho odstranil, vzbudil jim za krále Davida, o němž vydal svědectví: ‚Nalezl jsem Davida, Jišajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli.‘

22 καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.

22  When he had removed him, he made David their king. In his testimony about him he said, 'I have found David, son of Jesse, to be a man after my heart, who will carry out all my wishes.'

23 Z jeho semene přivedl Bůh Izraeli podle zaslíbení zachránce, Ježíše.

23 τούτου ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ' ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν,

23  Of this man's posterity God has brought to Israel a Savior, Jesus, as he promised;

24 Před jeho příchodem Jan předem hlásal křest pokání všemu lidu Izraele.

24 προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ.

24  before his coming John had already proclaimed a baptism of repentance to all the people of Israel.

25  když Jan dokončoval běh, říkal: ‚Já nejsem za koho mne pokládáte; ale hle, za mnou přichází , jemuž nejsem hoden rozvázat sandály nohou.‘“

25 ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν, Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ' ἰδοὺ ἔρχεται μετ' ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.

25  And as John was finishing his work, he said, 'What do you suppose that I am? I am not he. No, but one is coming after me; I am not worthy to untie the thong of the sandals on his feet.'

26 „Muži bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kteří se u vás bojíte Boha, nám bylo posláno slovo této záchrany.

26 Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη.

26  "My brothers, you descendants of Abraham's family, and others who fear God, to us the message of this salvation has been sent.

27 Neboť obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho nepoznali, odsoudili , a naplnili slova Proroků, která se čtou každou sobotu.

27 οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν,

27  Because the residents of Jerusalem and their leaders did not recognize him or understand the words of the prophets that are read every sabbath, they fulfilled those words by condemning him.

28 A ačkoli nenalezli žádný důvod smrti, žádali Piláta, aby byl popraven.

28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν·

28  Even though they found no cause for a sentence of death, they asked Pilate to have him killed.

29 Když dokonali všechno, co je o něm napsáno, sňali z dřeva a položili do hrobu.

29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον.

29  When they had carried out everything that was written about him, they took him down from the tree and laid him in a tomb.

30 Ale Bůh ho probudil z mrtvých

30 ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·

30  But God raised him from the dead;

31  on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní jeho svědky před lidem.

31 ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ, οἵτινες νῦν εἰσιν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.

31  and for many days he appeared to those who came up with him from Galilee to Jerusalem, and they are now his witnesses to the people.

32 A my vám hlásáme radostnou zvěst, že to zaslíbení, které dostali otcové,

32 καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην,

32  And we bring you the good news that what God promised to our ancestors

33 splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil Ježíše, jak je i napsáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘

33 ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

33  he has fulfilled for us, their children, by raising Jesus; as also it is written in the second psalm, 'You are my Son; today I have begotten you.'

34 A že jej vzkřísil z mrtvých, aby se již více nenavracel do zkázy, řekl takto: ‚Dám vám svaté věrné věci Davidovy.‘

34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.

34  As to his raising him from the dead, no more to return to corruption, he has spoken in this way, 'I will give you the holy promises made to David.'

35 Proto i na jiném praví: ‚Nedáš svému Svatému uvidět zkázu.‘

35 διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.

35  Therefore he has also said in another psalm, 'You will not let your Holy One experience corruption.'

36 David totiž, když posloužil vlastnímu pokolení Boží vůlí, usnul, byl připojen ke svým otcům a uviděl zkázu.

36 Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν,

36  For David, after he had served the purpose of God in his own generation, died, was laid beside his ancestors, and experienced corruption;

37  však, kterého Bůh vzkřísil , neuviděl zkázu.

37 ὃν δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν.

37  but he whom God raised up experienced no corruption.

38 Budiž vám tedy známo, muži bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově,

38 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται ,καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι

38  Let it be known to you therefore, my brothers, that through this man forgiveness of sins is proclaimed to you;

39 je v něm ospravedlňován každý, kdo věří.

39 ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται.

39  by this Jesus everyone who believes is set free from all those sins from which you could not be freed by the law of Moses.

40 Střezte se proto, na vás nepřišlo to, co je řečeno v Prorocích:

40 βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις,

40  Beware, therefore, that what the prophets said does not happen to you:

41 ‚Pohleďte vy, kteří pohrdáte, užasněte a zmizte, protože já ve vašich dnech činím skutek, skutek, jemuž jistě neuvěříte, když vám bude někdo vypravovat.‘“

41 Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.

41  'Look, you scoffers! Be amazed and perish, for in your days I am doing a work, a work that you will never believe, even if someone tells you.'"

42 Když vycházeli ze synagogy, prosili , aby jim o tom pověděli příští sobotu.

42 Ἐξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα.

42  As Paul and Barnabas were going out, the people urged them to speak about these things again the next sabbath.

43 Když bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí z Židů a zbožných proselytů se vydali za Pavlem a Barnabášem, kteří s nimi mluvili a přesvědčovali je, aby zůstávali v Boží milosti.

43 λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.

43  When the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to continue in the grace of God.

44 Příští sobotu se shromáždilo téměř celé město, aby vyslechlo Pánovo slovo.

44 Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου.

44  The next sabbath almost the whole city gathered to hear the word of the Lord.

45 Když Židé uviděli zástupy, byli naplněni žárlivostí a začali tomu, co Pavel říkal, odporovat a rouhat se.

45 ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες.

45  But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy; and blaspheming, they contradicted what was spoken by Paul.

46 Pavel a Barnabáš směle řekli: „Vám mělo být hlásáno Boží slovo nejprve. Protože je odmítáte a nepovažujete se za hodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům.

46 παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρναβᾶς εἶπαν, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη.

46  Then both Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, "It was necessary that the word of God should be spoken first to you. Since you reject it and judge yourselves to be unworthy of eternal life, we are now turning to the Gentiles.

47 Neboť tak nám nařídil Pán: ‚Ustanovil jsem tě za světlo pohanům, abys byl k záchraně až na konec země.‘“

47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

47  For so the Lord has commanded us, saying, 'I have set you to be a light for the Gentiles, so that you may bring salvation to the ends of the earth.'"

48 Když pohané slyšeli, radovali se a oslavovali Pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu.

48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον·

48  When the Gentiles heard this, they were glad and praised the word of the Lord; and as many as had been destined for eternal life became believers.

49  Pánovo slovo se šířilo po celé krajině.

49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι' ὅλης τῆς χώρας.

49  Thus the word of the Lord spread throughout the region.

50 Židé však poštvali vážené zbožné ženy a přední města, podnítili pronásledování proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali je od svých hranic.

50 οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

50  But the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city, and stirred up persecution against Paul and Barnabas, and drove them out of their region.

51 Oni proti nim vytřásli prach nohou a přišli do Ikonia.

51 οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ' αὐτοὺς ἦλθον εἰς Ἰκόνιον,

51  So they shook the dust off their feet in protest against them, and went to Iconium.

52 A učedníci byli naplňováni radostí a Duchem Svatým.

52 οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου.

52  And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit.